• 1

OBAVEŠTENJE

o održanoj prvoj  sednici Upravnog odbora

Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline

 

Prva sednica Upravnog Odbora Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI održana je u kancelariji Saveza ,17 maja 2017.godine  sa početkom u 18 časova . Sednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora predsednik Asen Stojanov , potpredsednik Nebojša Ilić i članovi Katarina Pavićević, Dragana Bubić Bopple ( uključenjem preko vibera), Stanko Božinović, Zoran Jovanović, Srđan Ćorić, Nenad Mamuzić , Nikola Kocić i Dragan Ivanović , Jelena Petrović je dala ovlašćenje Asenu Stojanovu s obzirom da je bila sprečena da prisustvuje sednici.

Predsednik je pozdravio prisutne i predložio sledeći                 

Dnevni red :

  1. Upoznavanje sa radom Saveza
  2. Presek stanja
  3. Organizaciona šema rada Saveza
  4. Raspodela dužnosti i obaveza
  5. Predstojeća  takmičarska sezona
  6. Priprema plana i programa rada za 2018.godinu
  7. Izbor generalnog sekretara i sekretara saveza
  8. Razno

Koji je jednoglasno prihvaćen .

Predsednik je pod tačkom 1 . članove Upravnog odbora upoznao sa dosadašnjim finansijskim poslovanjem Saveza  izvorima prihoda i rashodima . Govorio je o principu finansiranja od strane Ministarstva omladine i sporta kroz programe redovne i međunarodne  , programima  međunarodne konjičke federacije kao i sopstvenim  sredstvima  koje Savez ostvaruje od članarina sportskih organizacija kao i službenih lica , registracije sportista i konja .

Diskutovano je o osiguranju sportista i trenera , kao i mogućnostima dodatnog osiguranja , koracima za aktiviranje FEI platforme kao i baze koju Savez poseduje od 2013. godine, koracima koji vode ka omasovljenju sportista u konjičkom sportu u svim kategorijama kao i o edukaciji trenera i službenih lica kroz FEI programe i nacionalne i standardizaciji edukativnih programa u klubovima.

Članovi  su upoznati sa finansijskim stanjem Saveza , sredstvima na računima kao i sa predstojećim finansijskim obavezama pod tačkom 2.

U skladu sa Statutom Saveza diskutovano je o zadacima Upravnog odbora kao i ostalih tela Saveza odnosno Odbora i Komisija pod tačkom 3.

Pod tačkom 4.dalje je diskutovano o dosadašnjem radu odbora za discipline konjičkog sporta , predložene su izmene i dopune Odbora za disciplinu konjičkog sporta dresurno jahanje , preskakanje prepona i daljinsko jahanje , kao i ostavljanja mesta u Odborima za   uključivanje  zainteresovanih za doprinos konjičkom sportu  . Odlukom Upravnog odbora, Odbor za disciplinu konjičkog sporta daljinsko jahanje čine Jelena Obradović predsednica i članovi Jelena Petrović,Marina Gunjača ,  Dušan Janković, Stanko Božinović. Umesto gospodina Rajka Dokića  koji je dao ostavku na funkcije u Savezu u odbor za preskakanje prepona javnim glasanjem  , jednoglasno  izabran je Nebojša Ilić. Za članove Odbora za dresurno jahanje predloženi su i izabrani Livia Futo ,  Asen Stojanov i Branko Veselić uz dogovor da se obavi razgovor sa zainteresovanima koji bi se priključili radu Odbora i doprineli razvoju i unapređenju discipline konjičkog sporta dresurno jahanje .

Za formiranje Odbora za klupska takmičenja zadužen je Nikola Kocić koji će na sledećem sastanku predložiti članove Odbor za klupska takmičenja .

Konstatovana je potreba formiranja udruženja trenera i sudija u skladu sa Statutom Saveza , pa je  dogovoreno upućivanje poziva trenerima i sudijama i zakazivanje sastanka na kojima bi se dogovorili o radu udruženja .

Pod tačkom 5 . diskutovano je o problemima otkazivanja takmičenja u disciplini konjičkog sporta dresurno jahanje zbog prijavljena samo 3 takmičara kao i o  odlaganjima takmičenja u disciplini dresurno jahanje i daljinsko jahanje zbog vremenskih uslova i koracima koji bi sprečili ponavljanje takvih  situacija dalje u toku takmičarske sezone .   Dogovoreno je da do 26.maja Odbori za discipline konjičkog sporta  za discipline konjičkog sporta preskakanje prepona , daljinsko jahanje i dresurno jahanje  u komunikaciji sa potencijalnim tehničkim organizatorima takmičenja u organizaciji Saveza predlože lokacije za organizaciju takmičenja koje još nisu definisane .

Javnim glasanjem doneta je jednoglasna odluka pod tačkom 6. da Savez aplicira Ministarstvu omladine i sporta odnosno Olimpijskom komitetu Srbije kroz redovne programe za organizaciju Prvenstava Republike Srbije u disciplinama konjičkog sporta preskakanje prepona, dresurno jahanje , daljinsko jahanje , svestrani ispit spremnosti , vožnja zaprega kao i za učešće reprezentativaca na međunarodnim takmičenjima .

Što se tiče realizacije Međunarodnih programa Javnim glasanjem doneta je jednoglasna Odluka da Savez aplicira za organizaciju Balkanskog konjičkog šampionata u vožnji zaprega , Balkanskog kupa u preskakanju prepona, Balkanskog kupa u dresurnom jahanju , Balkanskog kupa u daljinskom jahanju i Balkanskog kupa u svestranom ispitu spremnosti i  Balkanskog kupa u vožnji zaprega .

U skladu sa Zaključkom sa Skupštine Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline održane 04. maja , Upravni odbor je javnim glasanjem pod tačkom 8.  doneo jednoglasnu odluku da se za generalnog sekretara izabere  Višnja Andrić , za tehničkog sekretara Maša Ognjenović.

Nakon diskusije oko tačaka dnevnog reda na sledećoj sednici Upravnog odbora pod tačkom 8. predsednik se članovima Upravnog odbora zahvalio na efikasnom radu i završio sednicu Prvog Upravnog odbora Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline .

Zapisnik sa sednice Upravnog odbora biće dostupan nakon usvajanja .

Partneri